Privatlivspolitik

Kontaktoplysninger for FLATPAY ApS Denmark

CVR nr. 42718033
Lyskær 13A, 3 sal, 2730 Herlev Danmark
E-mail: info@Flatpay.dk
Telefon: +45 7192 4848


Læs nedenfor, hvordan vi håndterer dine personlige data hos FLATPAY ApS ("Flatpay", "vi" eller "os").

Flatpay er en udbyder af betalingsløsninger til virksomheder. I vores daglige drift er vi derfor i kontakt med mange kunder og leverandører og deres personoplysninger. Vores behandling af persondata betyder meget for os, og det kan du læse mere om nedenfor. Persondata: enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, jf. artikel 4, stk. 1 (GDPR).

Hvad er formålet med vores privatlivspolitik?

Hos Flatpay betragter vi beskyttelse af personlige data og overholdelse af persondataloven som mere end blot en pligt og et ansvar. Vi ser det som et vigtigt skridt i retning af, at vi alle nyder bedre beskyttelse og mere ansvarlig håndtering af de personlige data, vi deler med virksomheder og andre organisationer. Det er noget, som vi hos Flatpay gerne vil støtte.

Vi samarbejder fuldt ud med alle leverandører og offentlige tilsynsmyndigheder, der ønsker at bekræfte vores overholdelse af persondataloven. Denne privatlivspolitik har til formål at beskrive rammerne for, hvordan vi opfylder disse forpligtelser. Hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor.Denne privatlivspolitik har til formål at redegøre for:

Vores behandling af dine personlige data

Hvilke personlige data vi behandler og hvorfor

Sådan beskytter vi dine personlige data

Hvilke rettigheder du har

Dine kontakt- og klagemuligheder

Vores behandling af dine personlige data

Uanset om Flatpay er databehandler, dataansvarlig, eller om vi blot har adgang til andre virksomheders personoplysninger, indarbejder vi følgende seks databehandlingsprincipper i enhver håndtering af personoplysninger: Flatpay betragter sig selv som dataansvarlig, når vi bestemmer, til hvilket formål og med hvilke midler personoplysninger kan behandles i henhold til artikel 4, stk. 7 (GDPR).

  1. Vi behandler personoplysninger på en lovlig, retfærdig og gennemsigtig måde. Vi sikrer, at al behandling er lovlig i henhold til persondataloven samt anden relevant lovgivning, f.eks. markedsføringslovgivningen. Vi bestræber os også på at have størst mulig gennemsigtighed, når vi behandler persondata eller overholder oplysningspligten.
  2. Formålet med behandlingen er altid udtrykkeligt angivet og har et legitimt formål. Vi behandler kun persondata til formål, der falder inden for vores forretningsområde. Vi udfører ikke andre behandlinger, der ikke er forenelige med det formål, som personoplysningerne blev indsamlet til. Når vi oplyser om formålet, forsøger vi altid at være så specifikke og formulere det så tydeligt som muligt.
  3. Vi indsamler kun de nødvendige personoplysninger. Vi behandler udelukkende personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde det formål, vi har informeret dig om. Hvis vi kommer i besiddelse af yderligere unødvendige persondata, bliver de straks slettet.
  4. Vi bestræber os på at sikre, at dine personlige data altid er opdaterede og korrekte.
  5. Vi gemmer kun personlige data, så længe de er relevante. Vi opbevarer kun oplysninger, så længe de er relevante for den aftale eller det samarbejde, du har med os. Herefter sletter vi typisk persondata, medmindre der er en anden juridisk forpligtelse, der tilsiger andet.
  6. Sidst, men ikke mindst, opbevarer og behandler vi altid dine personlige data sikkert. Vi beskytter altid dine personlige data mod uautoriseret eller ulovlig behandling, utilsigtet tab, ødelæggelse eller skade.

Hvilke personlige data behandler vi og hvorfor?

Flatpay indsamler og behandler kun personoplysninger til formål, der er relateret til driften af vores virksomhed. Denne privatlivspolitik har til formål at regulere de forhold, hvor Flatpay behandler personoplysninger til:

- At kunne sende kommunikation med eksisterende eller potentielle kunder, herunder at kunne besvare forespørgsler vedrørende vores tjenester, serviceydelser og produkter.

- At kunne levere de tjenester og produkter, som du eller din virksomhed/arbejdsgiver anmoder om.

- At kunne sende dig markedsføringsmateriale, herunder vores nyhedsbrev, hvis du har tilmeldt dig det.

- Andre administrative eller kommercielle formål, der har til formål at sikre ensartetheden og kvaliteten af vores tjenester, f.eks. kundetilfredshedsundersøgelser.

Vi gemmer kun de persondata, der er relevante for vores samarbejde. Derfor drejer det sig normalt om oplysninger om:

- Navn

- Rolle/titel

- Arbejds-e-mailadresse

- Arbejdstelefonnummer

- Alle oplysninger til faktureringsformål

Da vi ikke indsamler andre personoplysninger end dem, du eller din arbejdsgiver sender til os, fraråder vi dig at sende personoplysninger, der ikke er relevante. Særligt følsomme personoplysninger: Vi indsamler eller behandler ikke særlige kategorier af personoplysninger eller oplysninger om straffedomme eller lovovertrædelser uden en særlig og udtrykkelig aftale om dette. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er afledt af databeskyttelsesforordningen. Når vi behandler personoplysninger, er det enten fordi det er

:- Nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt med den registrerede,

- Fordi vi har en anden legitim interesse i behandlingen eller

- Fordi vi har indhentet samtykke til behandlingen

Når vi baserer lovligheden på en legitim interesse, har vi dokumenteret vores overvejelser omkring dette i det, vi kalder en 'Legitimate Interest Assessment' (LIA). Hvis du ønsker at se denne LIA, kan du kontakte os via de angivne kontaktoplysninger.Beskyttelse af dine personoplysningerVi har implementeret en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre effektiv beskyttelse af dine personoplysninger, f.eks,

- En række politikker, processer og kontroller, der sikrer, at vores medarbejdere kan overholde gældende persondatalovgivning.

- Retningslinjerne og de tekniske foranstaltninger udvikles løbende baseret på en vurdering af oplysningernes følsomhed og de risici, der er forbundet med den pågældende behandling.

- Adgangsbegrænsninger, der sikrer, at kun autoriserede medarbejdere eller partnere har adgang til personlige data.

Vi har suppleret disse processer og politikker med en række tekniske sikkerhedsforanstaltninger, herunder brug af firewalls, anonymiseringsteknologi, samt opdatering og implementering af nyere og mere sikre IT-systemer. I tilfælde af et sikkerhedsbrud har Flatpay en beredskabsplan, der sikrer rettidig underretning af Datatilsynet, og hvis sikkerhedsbruddet indebærer en høj risiko for dig, vil vi også straks underrette dig.


Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret en række rettigheder. Mange af disse rettigheder er komplekse, og vi anbefaler, at du læser mere på datatilsynet.dk for at få den bedste forståelse af dine rettigheder For at skabe så meget klarhed som muligt, har vi lavet en kort opsummering af dine rettigheder nedenfor.

Ret til adgang

Når Flatpay behandler personoplysninger om dig, sikrer vi, at du til enhver tid er informeret om det. Hvordan vi informerer dig, afhænger af det engagement, vi har. For at sikre, at alle er tilstrækkeligt informeret, informerer vi også om vores behandling af persondata gennem denne privatlivspolitik. Ret til berigtigelse: Vi bestræber os på, at de data, vi behandler, altid er opdaterede og korrekte. Det kan dog ske, at personoplysninger ændres, f.eks. på grund af en navne- eller adresseændring, hvorefter vores data bliver forældede. Hvis det er tilfældet, er du velkommen til at informere os, hvorefter vi straks vil rette dine data.

Retten til at blive glemt

Hvis en række betingelser er opfyldt, har du ret til at få dine persondata slettet før vores sædvanlige sletteperiode.

Ret til begrænsning af behandling

Hvis du gør indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, vil vi straks stoppe al behandling - undtagen opbevaring - indtil der er indgået en aftale, eller Datatilsynet træffer en afgørelse om dette.

Ret til indsigelse: i nogle tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod visse former for behandling, f.eks. direkte markedsføring eller automatiske individuelle beslutninger.

Ret til dataportabilitet. Hvis du anmoder om adgang til dine personlige data, sikrer vi, at oplysningerne gives til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til at trække samtykke tilbage

Hvis vi baserer behandlingen af dine personlige data på samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på vores kontaktoplysninger.

Ret til at klage

Skulle du mod forventning være utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet. Kontakt- og klagevejledning: Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod eller klage over vores behandling af dine personoplysninger, skal du straks kontakte info@flatpay.dk.

Hvis du klager til Flatpay, forhindrer det dig ikke i samtidig at klage til Datatilsynet.

For at få adgang til regionsspecifikke privatlivspolitikker bedes du besøge det tilsvarende lokale websted for hvert marked ved hjælp af nedenstående link.